ദൈവവിഭ്രമം – റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിന്റെ ലോകപ്രശസ്തമായ പുസ്തകം നാസ്തിക് നേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിലെ ചിലഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കാം: ദൈവ സിദ്ധാന്തം ‘ഒരു കാലത്തെ മതം അടുത്ത കാലത്തിന്റെ നേരമ്പോക്കിനുള്ള സാഹിത്യമാണ്.റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ’ പഴയനിയമത്തിലെ…

yerdu logo