ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളയാൾ സംഘടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ഇൻസ്റ്റ കൈവശപ്പെടുത്തി – മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി ഭാരവാഹികൾ

തികഞ്ഞ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലവും കുറ്റകൃത്യവാസനയുമുള്ള തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി യുവാവ്, പുരോഗമന ആശയങ്ങളുടെ സംഘടനകളുടെ സമൂഹമാധ്യമ ഇടങ്ങളിൽ സജീവമാകുകയും അവിടെയുള്ള പ്രശസ്തരും അല്ലാത്തവരുമായ…

സൈബോർഗുകൾ: ഇനി ഇന്റലിജന്റ് ഡിസൈനിംഗിന്റെ കാലം!

ഭൂമിയിലെ ജീവി വര്ഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉല്പത്തി ജീവപരിണാമം വഴിയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ ഇല്ലാത്ത ഒന്നില്‍ നിന്നും മറ്റൊന്നിനെ…