കണ്ണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില രസകരമായ വസ്തുതകൾ

നീല കണ്ണുകളുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും പൂർവികനെ തേടിയാൽ അതെല്ലാം ഒരാളിൽ ചെന്നുചേരും :Oഅയാൾ ഏകദേശം 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കരിങ്കടലിനടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്നതാണെന്ന്…

ഫിലമെന്റ് ബൾബുകൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്തിനു്

ഫിലമെന്റ് ബൾബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ വെറും 5% മാത്രമാണ് ദൃശ്യ പ്രകാശമായി മാറുന്നത്. ബാക്കി 95% ചൂടായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു !കൂടാതെ പഴകുംതോറും…

അലാസ്കയിലെ ഭീമൻ പച്ചക്കറികൾ

ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വടക്കുഭാഗത്തായി ആളുകൾ പാർക്കുന്ന അമേരിക്കൻ സംസഥാനം ആണ് അലാസ്ക.ധ്രുവത്തിനു അടുത്തായതുകാരണം ഇവിടെ വർഷത്തിൽ എല്ലാ മാസവും സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടില്ല.…

പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ

ഓഷ്യാനിയയിലെ അനേക ദ്വീപുകൾ ചേർന്ന പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ചെറുരാജ്യമാണ് പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ . ഗിനിയ ദ്വീപിന്റെ കിഴക്കു ഭാഗവും അനവധി…

സെന്റ് അവെസ്ത

പാഴ്സി മതസ്ഥാപകനായ സരതുഷ്ട്രരുടെ ഉപദേശങ്ങളടങ്ങിയ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം. ഇന്ത്യയിലെ പാഴ്സികളും പേര്‍ഷ്യയിലെ ഗാബറുകളും ഇതിനെ മുഖ്യ മതഗ്രന്ഥമായി കരുതുന്നു. ‘സെന്ത് അവെസ്ത’ എന്നും…