യുക്തിവാദി

യുക്തിവിചാരം, സ്വതന്ത്രചിന്ത, നാസ്തികത എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള വാർത്താ വെബ്‌സൈറ്റ്.
നാളെയുടെ സമൂഹമനസ്സ് നമുക്ക് ഇന്നു നിർമിച്ചു തുടങ്ങാം.


ഈ ന്യൂസ് വെബ്‌സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക:

യെർഡു ന്യൂസ് എന്തിന്

യുക്തിരാജ്യം മാസിക മുൻ ലക്കങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക:

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡുകൾ

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ പിൻതുടരുക

✉ 🐕
പരാതികളും നിർദേശങ്ങളും അയയ്‌ക്കാം ❱
ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്രാധിപർക്ക് അവ താഴെകാണുന്ന ഈമെയിൽ അയയ്ക്കാം. രൂപഘടനയിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും അയക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു…❤❤❤
email: yerdu.com@gmail.com