യുക്തിവാദി

യുക്തിവിചാരം, സ്വതന്ത്രചിന്ത, നാസ്തികത എന്നിവയ്ക്കുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ചേരാൻ, നാളെയുടെ സമൂഹമനസ്സ് നമുക്ക് ഇന്നു നിർമിച്ചു തുടങ്ങാം.


ഈ ന്യൂസ് വെബ്‌സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക:

യെർഡു ന്യൂസ് എന്തിന്

യുക്തിരാജ്യം മാസിക മുൻ ലക്കങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക:
http://yuktirajyam.blogspot.com

email: yerdunews@gmail.com